Dental Tribune Serbia & Montenegro

Cementiranje bezmetalnih protetskih radova

By Prof.dr.sc. Zoran Kovač, spec.stom.protetike Klinika za stomatologiju KBC Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
May 06, 2015

Klinički uspeh restauracija od pune keramike izuzetno zavisi od načina cementiranja takvih nadoknada. Znamo da restauracije od pune keramike mogu varirati svojim oblikom te se danas osim krunica i mostova, od pune keramike standardno izrađuju delimične krunice, vestibularne fasete (veneers), inleji, onleji, overleji i u novije vreme okluzalne fasete, koje se gotovo ravnom površinom, uz minimalnu preparaciju, vežu za površine abradiranih okluzalnih površina.

Sve ove indikacije, oblikom preparacije diktiraju da je za klinički uspeh i trajnost takvih restauracija potreban pouzdan i proveren protokol cementiranja koji osigurava visoku snagu veze i pouzdano rubno zatvaranje. Ono što terapiju potpunim keramičkim nadoknadama čini uspešnom je pre svega isparavan izbor odgovarajućeg cementa.
Od početka primene prvih potpunih keramičkih krunica, u ranim 1990-im, razni cementi su korišteni pri spajanju potpunih keramičkih nadomknada za tvrdo zubno tkivo. Tokom godina primene stekli smo i iskustvo koje nam pomaže u odbiru cementa.
Danas postoji čitav niz materijala za cementiranje na tržištu koje možemo podeliti u tri osnovne grupe: adhezivni, samo-adhezivni i konvencionalni cementi:

Adhezivni cementi
Veza se uspostavlja hemijskom i mikromehaničkom vezom između nadoknade i tvrdog zubnog tkiva pomoću kompozitnog cementa, koji se čvrsto vezuje na adhezivom pripremljenu površinu zuba s jedne strane i primerima (hemijski) tretiranu površinu
nadoknade s druge strane. Retencioni oblik preparacije zuba kod takvog oblika cementiranja nije nužan i snaga veze je izuzetno velika.

Samoadhezivni cementi
Veza se ostvaruje nešto slabijom adhezijom samoadhezivnog cementa na površinu zuba s jedne strane, dok je nadoknadu potrebno hemijski tretirati odgovarajućim primerom. Retencija se ostvaruje mikromehaničkom i hemijskom vezom, i manje je snage nego kod pravih adhezivnih cemenata. Preporučuje se preparacija zuba u retencionom obliku.

Konvencionalni cementi
Retencija se ostvaruje mehaničkom vezom između nadoknade i mehaničkom vezom između cementa i preparisanog patrljka.
Preparacija mora imati retencijsku formu sa uglom preparacije od maksimalno 4-6°.

Postoji nekoliko karakteristika koje adhezivne kompozitne cemente čine apsolutno klinički superiornima u odnosu na druge materijale za cementiranje. Adhezivni kompozitni cementi ostvaruju izuzetno čvrstu svezu, kako sa zubnim tkivom, tako i sa dentalnom keramikom. Adhezivni kompzitni cementi imaju visoki moduo elastičnosti i visoku čvrstoću te vrlo nisku rastvorljivost. Upravo zato predstavljaju materijal izbora za cementiranje keramičkih nadoknada.

''Idealan'' adhezivni kompozitni cement treba da zadovolji iduće kriterijume:
• Visoka snaga veze
• Dobra mehanička svojstva (visoka snaga kompresije i fleksibilnost)
• Odgovarajuća viskoznost (maksimalna količina punila, sa održanom tečnošću)
• Lako rukovanje
• Mala rastvorljivost
• Rendgen vidljivost
• Visoka translucencija

Nedostaci adhezivnih cemenata povezani su s njihovom osetljivošću na vlagu i teškoćama prilikom odstranjivanja viška cementa sa nadoknade i okolnih struktura tokom cementiranja. Takođe, adhezivni cementi mogu promeniti boju tekom stvrdnjavanja ili tokom vremena nošenja. Promena boje nedostatak je kod pacijenta sa keramičkim fasetama gde je estetika često presudan razlog ulaska pacijenta u terapiju. Kod takvih radova kako bi se izbegle komplikacije preporučuje se cementiranje svetlosno polimerizirajućim kompozitnim cementima.
Retencija adhezivnih cementata u potpunosti zavisi od hemijske i mikromehaničke veze, stoga je uputno strogo se pridržavati uputstva proizvođača te pratiti sve korake prilikom cementiranja.

Multilink Automix

Multilink Automix je samo stvrdnjavajući adhezivni kompozitni cement sa mogućnošću svetlosne polimerizacije. Karakteriše ga visoka snaga veze, širok spektar indikacija i jednostavnost primene. Indikovan je za adhezivno cementiranje indirektnih nadoknada izrađenih od metala, metal keramike, kompozita i potpune keramike.
Multilink Automix koristi se u kombinaciji sa samonagrizajućim Multilink A+B Primerom. Multilink Primer je odgovoran za stvaranje čvrste veze sa zubnim tkivom te sadrži inicijator koji, kada cement dođe u kontakt sa prajmerom inicira reakciju hemijskog stvrdnjavanja. Cement također sadrži foto inicijator koji ubrzava reakciju polimerizacije i omogućava završno stvrdnjavanje cementa.
Multilink Automix sistem sastoji se od Multilink Automix kompozitnog cementa, Multilink A+B Primera i Monobond Plus-a, prajmera koji osigurava čvrstu svezu između cementa i nadoknade. Primena svih komponenata Multilink Automix sistema osigurava odlično rubno zatvaranje uz smanjenju postoperativnu osetljivost.
Dodatna mogućnost polimerizacije svetlom znatno olakšava uklanjanje viška cementa nakon postavljanja nadoknade na zub. Višak cementa osvetljava se u kratkim intervalima “tehnikom četvrtina”. U tom procesu, kompozitni materijal prelazi u gel stanje što omogućava lako uklanjanje viška cementa. Nakon čišćenja viška cementa pristupa se završnoj polimerizaciji.

 

embedImagecenter("Imagecenter_1_1751",1751, "large");

Slika 1. Pakovanje Multilink Automix sistema novije generacije
Pregledno pakovanje omogućuje brzo i jednostavno cementiranje bezmetalnih protetskih radova.

Slika 2. Probne paste za cementiranje
Zbog transparentnosti potpuno keramičkih nadoknada pre samog cementiranja potrebno je uskladiti boju cementa sa završnom bojom gotovog rada pomoću probnih pasta kojima se simulira boja cementa, pre trajnog cementiranja.

Slika 3. Mešanje Multilink Primera A i Multilink Primera B
Dve tekućine prajmera, Multilink Primer A i Multilink Primer B, mešaju se u odnosu 1:1. Izmešani Primer A+B je samonagrizajući i samo-stvrdnjavajući.

Slika 4. Nanošenje pomešanog Multilink Primera A/B na gleđ i dentin
Nanošenje Multilink Pimer A/B na celu vezivnu površinu zuba koristeći aplikator, u trajanju od 30 sekundi.
Višak Primera odstranjuje se mlazom vazduha dok pokretni sloj tekućine ne postane nevidljiv. Budući da je Primer isključivo samo-stvrdnjavajući, nije potrebno stvrdnjavanje svjetlom.

Slika 5. Restauracije koje nisu prethodno tretirane u laboratoriji moraju se isprati vodenim mlazom i osušiti nakon postupka probe u ustima. Nakon toga, nadoknada (IPS e.max CAD) se nagriza s 5%-tnom fluorovodoničnom kiselinom (npr. IPS Ceramic Etching Ge) u trajanju od 20 sekundi. Kiselina se ispire te se isprana površina posuši.

Slika 6. Nakon toga, na površinu restauracije nanosi se Monobond Plus tokom 60 sekundi. Nakon delovanja, Monobond Plus se izduva i nadoknada je spremna za cementiranje.

Slika 7. Nanošenje Multilink Automix cementa na nadoknadu

Na automix štrcaljku postavlja se nastavak za mešanje. Multilink Automix istiskuje se iz automix štrcaljke i nanese se željena količina u/na nadoknadu. Multilink Automix cement nanosi se pravo na unutarnju površinu nadoknade. Nanošenje Multilink Automix-a pravo na patrljak ili kavitet, prethodno tretiran Multilink Primerom, nije indikovano jer bi to dovelo do značajnog ubrzavanja procesa stvrdnjavanja i moglo bi poremetiti pravilno postavljanje nadoknade.

Slike 8 i 9 Stvrdnjavanje svetlom
Nadoknadak se postavlja na mesto i osigura sigurno naleganje na patrljak. Nakon toga, višak cementa se polimerizuje svetlom, kratko 1-2 sekunde, po kvradrantu restauracije (mezio-oralno, disto-oralno, meziobukalno, disto-bukalno) na način da je izvor svetla udaljen maksimalno 10 mm.

 

Slika 10. Odstranjivanje viška cementa.
Višak cementa lako se može odstraniti pomoću ''scalera''. Višak se mora brzo odstraniti na teško pristupačnim mestima (aproksimalni delovi, gingivni rubovi, oko međučlana i ispod tela mostova). Nakon toga pristupa se završnom osvetljavanju i polimerizaciji.

Slika 11 Završna obrada nadoknade
Završna obrada nadoknade podrazumeva poliranje rubova nadoknade, proveru okluzije i artikulacije.

Zaključak
Dugogodišnja primena Multilink Automix kompozitnog cementa kao i brojne kliničke studije dokazuju kliničku efikasnost i uspešnost ovog materijala te ga čine idealnim i pouzdanim materijalom za cementiranje nadoknada izrađenih od oksidne i silikatne keramike, kao i nadoknada izrađenih od metala i metal keramike. Poštovanje protokola postupka adhezivnog cementiranja, prema uputstvama proizvođača materijala, apsolutan je uslov kod kojeg ne bi trebalo raditi nikakve kompromise. Ispravna primena daje nam garanciju koja osigurava zadovoljstvo pacijenta i miran san terapeuta.

Literatura:
Antonson, S., D. Qeblawi, S. Heintze, G. Osborn, D. Constantino, G. Tysowsky and O. Nihlawi (2011). "Evaluation of Microleakage under Full-Coverage All-Ceramic Restorations using Two Cements " IADR San Diego.
Fasbinder, D. J., J. B. Dennison, D. Heys and G. Neiva (2010). "A clinical evaluation of chairside lithium disilicate CAD/CAM crowns: a two-year report." Journal of the American Dental Association 141 Suppl 2(June): 10S-14S.
Ferrari, M., A. Vichi, S. Grandini and C. Goracci (2001). "Efficacy of a self-curing adhesive-resin cement system on luting glass-fiber posts into root canals: An SEM investigation." The International Journal of Prosthodontics 14: 543-549.
Gianasmidis, A. (2012). "Initial Physical Properties of Different Luting Cements in Comparison." IADR, Helsinki.
Grandini, S., M. Ferrari, P. Balleri and A. Vichi (2002). "Clinical trial of fiber posts luted with selfcuring Excite in combination with an experimental resin cement." Journal of Dental Research 81(Special Issue A): A-52.
Heintze, S. D. and V. Rousson (2011). "Pooling of dentin microtensile bond strength data improves clinical correlation." J Adhes Dent 13(2): 107-110.
Lin, J., C. Mehl, B. Yang and M. Kern (2010). "Durability of four composite resin cements bonded to dentin under simulated pulpal pressure." Dental Materials 26(10): 1001-1009.
Monticelli, F., S. Grandini, C. Goracci and M. Ferrari (2003). "Clinical behavior of translucentfiber posts: a 2-year prospective study." The International Journal of Prosthodontics 16(6): 593-596.
Nathanson, D., F.A. Al-Harbi, Y. Whiteman (2008). "Clinical performance and fit of a milled ceramic crown system." IADR Toronto.
Richter, J., J. Schweiger, W. Gernet and F. Beuer (2009). "Clinical Performance of CAD/CAMfabricated lithium-disilicate restorations " IADR Munich.
Sasse, M., S. Eschbach and M. Kern (2012). "Randomized clinical trial on single retainer allceramic resin-bonded fixed dental prostheses: Influence of the bonding system after up to 55 months." J Dent.
Scherrer, S. S., P. F. Cesar and M. V. Swain (2010). "Direct comparison of the bond strength results of the different test methods: a critical literature review." Dent Mater 26(2): e78-93.
Yapp, R., A. Malmsten and J. M. Powers (2010). "Mechanical Properties of Multilink Automix." Dental Advisor.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International