Dental Tribune Serbia & Montenegro

DIAGNOcam – nova, laserska metoda aproksimalne dijagnostike karijesa sa mogućnošću snimanja

By Daniela Krejci, Marwa Abdelaziz i Ivo Krejci (Klinika CDS i Odsek za kariologiju i endodontologiju, Univerzitet u Ženevi, Švajcarska)
December 24, 2013

PROMOTIVNI TEKST PREUZET IZ: KaVo VISION POLSKA 2013 Rendgenski snimci zuba, takozvani BiteWings, trenutno predstavljaju „Zlatni standard“ aproksimalne dijagnostike karijesa. Njihov nedostatak je pak to što što zahtevaju izlaganje rentgenskim zracima. Iako je doza zračenja uz pomoć moderne digitalne tehnologije izuzetno mala, njihovo redovno korišćenje, koje je potrebno radi kontrole karijesa kod pacijenata, sve se više kritikuje.

Do sada alternativu rentgenskim snimcima u oblasti aproksimalne dijagnostike karijesa predstavlja sonda sa hladnim svetlom. Takozvana FOTI (Fiber Optic Trans Illumination) – delom poznata i pod pojmom dijafanoskopija – koristi se da bi se zubna supstanca vidljivim svetlom mogla ozračiti do određenog stepena. Kariozne lezije tada se prikazuju kao tamno braon ili sivkaste senke (slika 1). Za veće premolare kao i molare po pravilu nije dovoljan intenzitet izvora svetlosti, što upotrebu FOTI-ja limitira na prednje zube i manje premolare. Njihovo dokumentovanje pomoću fotoaparata takođe je i komplikovano i skupo.
DIAGNOcam sada omogućava sa se principi Fiber Optic Transillumination prošire na sve bočne zube a da se nalaz digitalno dokumentuje. Pritom se radi o crno-beloj intraoralnoj kameri, koja radikularno osvetljava zub uz pomoć dve infracrvene laserske diode sa dužinom talasa od 780 nm (slika 2). Infracrvene laserske diode nalaze se na unutrašnjim krajevima rućica DIAGNOcam-a koje imaju oblik klešta. Ove ručice prilikom snimanja obuhvataju zub oralno i bukalno. Zahvaljujući trenutnoj obradi slike kamera može biti pozicionirana pod optimalnim uglom u odnosu na zub, pre nego što se napravi snimak. U slučaju ponovnog pregleda raniji snimak može biti predstavljen na ekranu kao referenca, da bi se sa novim snimkom mogao reprodukovati isti ugao gledanja. To olakšava monitoring pod standardizovanim uslovima.
Dužina talasa DIAGNICam-a nalazi se u takozvanom „optičkom prozoru“ tkiva, u kom sastavni delovi tkiva apsorbuju samo malo svetlosti. To omogućava veoma efikasno snimanje. Da bi infracrveno zračenje moglo biti vidljivo, u bliskom IR-području se koristi oseljivi videočip, koji predstavlja intenzitet zračenja različitim nijansama sive. Prilikom ovog radikularnog zračenja zračenja zub služi kao svetlosni vodič. Videočip u aktuelnoj verziji DIAGNOcam-a beleži snimak okluzalno (slika 2). Ova na prvi pogled neuobičajena perspektiva ima veliku prednosti, a to je da pilikom popravke uz pomoć DIAGNOcam-slike može biti prezizno određeno mesto okluzalnog otvora (slika 3 do 5).

embedImagecenter("Imagecenter_1_1036",1036, "large");

Klinička primena je intuitivna i nalikuje upotrebi intraoralne kamere. Nakon što se sa uobičajenim softverom koji se koristi u praksi instalira kompatibilna KiD (KaVo Integrated Desktop) korisnička baza podataka, u šemi zuba KiD-softvera bira se zub koji se ispituje. Posredstvom integrisanog prstenastog prekidača aktivira se režim kamere za snimanje uživo (Live-Modus). Čim se u Live-Modusu pronađe najbolji ugao snimanja, novim pritiskom prstenastog prekidača beleži se snimak. Ako je potrebno pregledati i neki drugi zub, on se u kompjuterskoj šemi zuba može direktno izabrati posredstvom tastature ili prekidača direktno na kameri.
Prema preliminarnim kliničkim iskustvima, rezultati DIAGNOcam-a u aproksimalnoj dijagnostici karijesa mogu se uporediti sa rentgenskim snimkom. Za optimalan kvalitet snimka treba obratiti pažnju na sledeće stavke:

- Zubi moraju biti čisti i bez pljuvačke.
- Svetlost OP-lampe treba da bude okrenuta aksijalno.
- Ručice DIAGNOcam-a treba da budu apikalno pozicionirane, da bi infracrveno svetlo što manje obasjalo zub.
- Područje koje se pregleda treba da bude postavljeno na sredinu slike, tj. za pregledanje mezijalne i distalne površine nekog bočnog zuba trebalo bi načiniti dva snimka.
- Softver omogućava regulisanje različitih parametara slike kao što su kontrast, osvetljenost ili inverzija, što olakšava prepoznavanje karijesa.

Pored aproksimalnog primarnog karijesa, uz pomoć DIAGNOcam-a mogu biti prikazani i pukotine gleđi ili sekundarni karijes u području zida šupljine. Uz ograničenja se može prepoznati i okluzalni primarni karijes.

DIAGNOcam ne treba shvatiti kao zamenu za rentgen snimke, već kao njihovu korisnu dopunu. Nakon što se pre početka tretmana naprave rentgenski snimci, DIAGNOcam se bez ograničenja može koristiti pri svakom ponovnom pregledu za kontrlisanje karijesa, bez straha od opterećenja usled jonizujućeg zračenja. Stoga je ova tehnologija interesantna ne samo za zubare, nego i za oralnog higijeničara: Delom kolmplikovane preporuke u vezi sa učestalošću aproksimalne kontrole karijesa pomoću BiteWings mogu biti značajno pojednostavljene i praćenje kod svih grupa pacijenata može biti izvedeno u optimalnim vremenskim odstojanjima, kako kod pacijenata sa velikim tako i malim rizikom obolevanja od karijesa. Ovo je korisno ako se ima na umu da se situacija sa karijesom tokom života može promeniti, jer pacijenti sa malim rizikom od karijesa uvek mogu postati pacijenti sa visokim rizikom obolevanja od karijesa i obrnuto. Digitalni prikaz, beleženje snimka i njegova reprodukcija olakšavaju komunikaciju između zubara, oralnog higijeničara i pacijenta.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International