Dental Tribune Serbia & Montenegro

Life-Like IV klasa u dve kompozitne mase

By dr Snežana Banković
June 20, 2019

Incizalna trećina zuba, bogata individualnim efekatima, po estetskim parametrima najzahtevnija je za rekonstrukciju, posebno kada govorimo o direktnoj modelaciji kompozitnim materijalima uz maksimalno očuvanje zdrave zubne supstance. Brojne tehnike slojevanja, opisane u literaturi, kroz klinički rad u Centru za dentalnu estetiku i implantologiju, implementirane su uz mnoge kompozitne sisteme, često podrazumevajući primenu više masa za samo jednu restauraciju radi postizanja izgleda prirodnog zuba (halo efekat, dentinski mameloni, pukotine i dr.). Strategija u sanaciji IV klase, zahteva dobro poznavanje optičkih karakteristika materijala, kao i indikacija za primenu odgovarajuće tehnike. Naravno, tržište plasira kompozite različitog opaciteta, translucentnosti i zasićenosti boje u težnji za jednostavnim koracima. Koliko sanacija može biti jednostavna uz pravilnu manipulaciju govori prikaz ovog kliničkog primera najzahtevnijih frakturiranih centralnih sekutića sa samo dve kompozitne mase.

Klinički postupak

Izgled buduće restauracije definisan je “wax-up”-om koji je artikulisan u maksimalnoj interkuspaciji, kao i protruzionim i laterotruzijskim kretnjama, čime će naknadna artikulacija u ustima biti izbegnuta (Slika 5a i 5b.).

Pomoću silikonskog ključa (Slika 8.) precizno se prenosi izgled definisane palatinalne površine zuba upotrebom gleđne mase kompozita (LE). U ovoj situaciji preneta je i puna kontura incizalne ivice (što neće biti način kada je potrebno postaviti više efekata u predelu incizalne ivice). Aproksimalni zid formira se kondenzacijom kompozita uz sekcionu molarnu matricu (Slike 9a, 9b, 10a, 10b.). Zatim se postavlja dentinska boja (MD), a višak uklanja specijalizovanim instrumentom (Slika 11.) kojim se obezbeđuje prostor (o,5-o,7mm) za finalni sloj gleđne mase (LE) (Slika 12.). Nakon perioda zaceljenja traumatske rane na usni, postignuta je završna obrada i poliranje (Slike 13 - 18.).

Sistem kompozita je Essentia GC; kompozitna masa za gleđ LE (light enamel) i MD (medium dentin).

Fotografije

Dr Snežana Banković

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine, nakon čega pohađa dodatne kurseve u zemlji i inostranstvu u domenu estetske stomatologije, na temu direktnih i indirektnih kompozitnih restauracija.

Član tima Centra za dentalnu estetiku i implantologiju postala je 2012. godine. Završila je Style Italiano master kurs u Italiji čije metode svakodnevno sprovodi u kliničkom radu.

Aktivni je član Evropskog udruženja za estetsku stomatologiju-ESCD i predavač na radionicama Nacionalnog Instituta za Praktičnu Dentalnu Edukaciju-NIPDE iz oblasti kompozitnih restauracija.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International