Dental Tribune Serbia & Montenegro

Novi materijali kao izbor pri izradu implantnih rekonstrukcija

By dr Igor Ristić, dr Snežana Banković, Centar za Dentalnu Estetiku i Implantologiju, Beograd
August 14, 2014

Materijalizacija implantno nošenih nadoknada od začetka implantologije, izazivala je mnoge kontroverze. Sam početak moderne implantologije za standard propisivao je restorativne konstrukcije sa zlatnom osnovom kao savršeno biokompatibilnim materijalom i svojevrsnim absorberom stresa koje mastikatorne sile izazivaju! Sa rastom cena zlata doslo je i do vrtoglavog skoka u ceni proizvodnje takvih radova, te se implantologija sve više okreće zamenama za zlatnu osnovu.

U jednom pravcu otišlo se sa titanijumskom biokompatibilnom i elastičnom osnovom ekvivalentnoj implantu i viličnoj kosti ali nedovoljno estetskom podlogom koja se značajno morala fasetirati keramičkim ili akrilatnim materijalom.
Druga grana, sa većim akcentom na estetici, ušla je u segment nadoknada na cirkondioksidnoj osnovi koja je pružala solidne estetske temelje ali i zahtevala određeno umeće zubnog tehničara da slaganjem fasetne keramike napravi visoko estesku nadoknadu. Takve nadoknade, visoke tvrdoće, potpuno su bile u suprotnosti sa bilo kakvom absorbcijom stresa u funcionalnom smislu! No, da bi se pomenute titanijumske i cirkondioksidne osnove proizvele visoko precizno, što je neophodno za pasvno naleganje na ugrađene implante, potrebne su skupe i sofisticirane CAD/CAM mašine ili komunikacija sa centralizovanim frez centrima, kao što je Procera, NobelBiocare ili Cara I-Bridge, Heraeus Kulzer. Nazalost ni jedna ni druga opcija nisu dostupne u Srbiji, a i da jesu cenom ne bi bile konkurentne za rehabilitaciju većeg broja pacijenata.

Rešenje za korak dalje dala je kompanija Bredent sa materijalom BioHPP!

BioHpp je pigmentisan polukristalni termoplastični materijal. Osnova materijala je polietereterketon (PEEK), koji se u humanoj medicini koristi preko 20 godina, kome su dodate submikronske čestice keramike. Razvijen je da omogući dalje fasetiranje kompatibilnim kompozitnim materijalima. Materijal se isporučuje u granulama, koje se u specijalnoj vakuum pres peći ,,For 2 Press” (slika 1) izlivaju prema dimenzijama predhodno napravljenog voštanog modela. Tokom livenja ne dolazi do promene osobine materijala niti do dimenzionih promena između voštanog modela i izlivene konstrukcije. MAteriajl je dostupan i u blokovima za CAD/CAM izradu. Materijal poseduje izuzetno nisku specificnu tezinu, radiografski je transparentan, potpun o odsustvo metalnih elemenata eliminise mogućnost bilo kakve diskoloracije ili abrazije za antagoniste, potpuno hemijski stabilan hemijski stabilan

U ovom članku prikazacemo jednu solo krunu na implantatu i jednu rehabilitaciju totalne bezubosti implantima, izrađenih na BioHpp osnovi.

Fraktura endodontski tretiranog zuba 15 uslovila je ekstrakciju zaostalog korena i indikaciju za zamenu nedostajećeg zuba implantom. (slika 2) Usledila je atraumatska ekstrakcija, imedijatna ugradnja implantata Blue Sky 4,0x 10mm (slika 3) i postavljanje Esthetic Temp abatmenta koji će omogućiti anatomsku formu zarastanja mekog tkiva2 (slika 4). Nakon 120 dana uz pomoć otisnog transfera iz iste serije, bez potrebe za individualizacijom standardnog prenosnika zbog istovetnog profila Sky esthetic prenosnika, otisnut je implant i njegova pozicija monofaznom tehnikom Variotime Monophase, Heraeus Kulzer materijalom. (slike 5 i 6)

embedImagecenter("Imagecenter_1_1338",1338, "large");

Laboratoriji je poslat zahtev za izradu individualne abatment krunice na BioHPP osnovi koja će biti fasetirana Visio.ligne kompozitnim sistemom materijalia. Autor ovog teksta najrađe se odlučuje za šrafljenje kao metod retencije implantnih nadoknada jer na taj način postoji samo jedan interfejs za potencijalni uzrok problema, a to je implantna konekcija. Kako se u ovakvim slučajevima radi o dva potpuno kompatibilna fabrička elementa stepen mogućih komplikacija sveden je na minimum! Kao nosač krunice odabran je Sky elegance M abatment, Bredent Sky sistem(Slika 7)

Posle probe abatment krune i dela izlivenog BioHPP materijala krunica je poslata na finalizaciju i fasetiranje u laboratoriju.(Slika 8) Iz čiste radoznalosti radi komparacije, na susednom zubu 16 izradili smo krunicu na crkon dioksidnoj osnovi. Prepuštamo čitaocima da uporede estetske rezultate obe restorativne metode! (Slike 9, 10 , 11 i 12)

Međutim, ovako uslovno jednostavne nadoknade nisu iscrpele polje primene ovog materijala. Modul elastičnosti BioHPP-a približan humanoj kosti, vrlo niska specificna težina, izuzetna čvrstoća i otpornost na plastične deformacije, proizvodni proces u kome ne menja svoje dimenzione karakteristike, omogućava da se njime rešavaju i implantološki slučajevi totalne bezubosti. Jedan od registrovanih sistema rehabilitacije kompanije Bredent je Fast&Fix, protetski modifikovana verzija poznatijeg All-on-4 koncepta.

Postoje različiti koncepti funkcionalno estetske rehabilitacije bezubih pacijena. All-on-4 koncept upotrebe dva aksijalna implanta u prednjem delu vilične kosti i dva posteriorna angulirana je temeljno dokumentovan koncept Paolo Maloa i saradnika sa kumulativnim stepenom uspeha oko 95 %.1
Takav koncept, koji koristi samo četiri implanta po luku, je dovoljan da pruži bezuboj vilici imedijatnu funkcionalnu i estetski vrednu fiksnu nadoknadu.

Postekstrakcioni bezubi pacijenti ili pacijenti sa dugim stažom nošenja totalnih proteza su najčešće oni koji najviše žele fiksnu nadoknadu. Ipak, neretko takvi pacijenti poseduju izraženu posteriornu vertikalnu ili horizontalnu resorpciju kosti, a često i resorpciju u obe ravni. Pomenuti koncept svojim angulacijama rešava problem insuficijentne kosti i potrebe za augmentacijom maksilarnog sinusa i viličnog grebena. Kako je podizanje poda maksilarnog sinusa postala rutinska, veoma uspešna GBR metoda, blizina mandibularnog nerva ostala je jedina teže rešiva anatomska prepreka implantacije u željenu poziciju i tu se koncept tipa All-on-4 zaista nameće kao jedino rešenje za kvalitetnu estetsko funkcionalnu rehabilitaciju pacijenta!
Kompanija Bredent je kroz niz preciznih protetskih elemenata ponudila svoju verziju takvog sistema rehabilitacije poznatog kao Fast & Fix koji već duži niz godina ima svoj krug korisnika!

Bredent je kroz BioHPP želeo da stomatološkoj struci ponudi visoko efikasan, proizvodno jednostavan i cenovno pristupačan materijal koji bi svojim svojstvima mogao da funkcionalno i estetski efikasno dugoročno rehabilituje bezube pacijente sa implantno nošenim nadoknadama.

Pacijent iz našeg slučaja je ženska osoba stara 60 godina koja je sa Kenedi 1 tipa krezubosti došla u našu praksu. Prilikom pregleda i CBCT dijagnostike konstatovano je klaćenje, problematičan status preostalih zuba kao i značajna resorpcija kosti u bočnim segmentima donje vilice.(Slika 13)

Ugradnjom 4 implanta, prema Fast & Fix konceptu, izradili smo imedijatnu implantno nošenu privremenu nadoknadu od akrilata. Posle 90 dana došlo je vreme za izradu definitivne nadoknade. Imajući u vidu pomenuta svojstva BioHPP materijala, odlučili smo se da od tog materijala napravimo trajnu nadoknadu sa okluzalnom retencijom na šraf.
Posle otiskivanja monofaznom tehnikom već pomentim materijalom (Slika 14), pomoću Fast & Fix transfera za otiskivanje zatvorenom kašikom u laboratoriji je izlivena substruktura od BioHPP-a.(Slika15 i 16) Na nju su specijalnim DTK lepkom pričvršćena 4 ženska dela Fast & Fix abatmenta. Muški delovi, dva ravna i dva angulirana, postavljeni su još prilikom završetka hirurškog dela ugradnje implanata i služila su za retiniranje privremenog rada.

Posle probe pasivnog naleganja i odnosa gingivalnog dela nadoknade prema bezubom grebenu (veoma bitna dimenzija, koja kasnije određuje mogućnost adekvatne oralne higijene pacijenta i nefasetira se prema uputstvu proizvođača), rad je poslat na dalju finalizaciju koja je uz još jednu kliničku probu, probu postave zuba, bila dovoljna da se rad preda pacijentu.

Odlične estetske osobine Visio.lign materijala omogućile su vernu protetsku repliku anatomskih struktra mekih i tvdih oralnih tkiva. (Slike 17, 18, 19 i 20)
Fiksiranje šrafom i popunjavanje ulaznih otvora teflonskom trakom i kompozitnim materijalom omogućilo je postizanje visoko efikasne terpije bezubosti! (Slika 21)

Ostaje da se sačekaju dalji rezultati ispitivanja kako Bredentovog BioHPP- a tako i srodnih PEEK materijala drugih proizvođača i da kroz test vremena i sve širu upotrebu dokažu da li su zaista toliko superiorni da istisnu do sada suvereno etablirane restorativne materijale3. Jedno je sigurno, za sada dentalno tržište ih sve lakše prihvata zbog same filozofije materijala- poželjne mehaničko-estetske osobine, proizvedene na cenovno prihvatljivoj opremi i za manje laboratorije, što će rešiti problem dostupnosti skupljih CAD/CAM sistema koje su u ovim regionima bili dostupni u većim gradskim sredinama. Za očekivati je da će se u budućnosti pojaviti još sličnih konkurentskih proizvoda, no izgleda da je u ovom trenutku kompanija Bredent u tom smeru otišla najdalje!

Zahvaljujemo se zubnom tehničaru Vladimiru Čakanu za laboratorijsku izradu opisanih nadoknada.

Literatura:

1.A longitudinal study of the survival of All-on-4 implants in the mandible with up to 10 years of follow-up.
Malo P et al.J Am Dent Assoc. 2011 Mar;142(3):310-20
2.Lingualized flapless implant placement into fresh extraction sockets preserves buccal alveolar bone: a cone beam computed tomography study.
Lee EA, Gonzalez-Martin O, Fiorellini J.Int J Periodontics Restorative Dent. 2014 Jan-Feb;34(1):61-8
3.Polyetheretherketone-a suitable material for fixed dental prostheses? Stawarczyk B1, Beuer F, Wimmer T, J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2013 Oct;101(7):1209-16
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International