DT News - Serbia & Montenegro - Adolescentkinje više pate od bola temporomandibularnog zgloba

Search Dental Tribune

Adolescentkinje više pate od bola temporomandibularnog zgloba

Veća je verovatnoća da će adolescentkinje prijaviti bol zbog temporomandibularnog poremećaja i pribeći samolečenju simptoma lekovima protiv bolova koji se izdaju bez recepta nego adolescenti, pokazalo je novo istraživanje. (Fotografija: Antonio Guillem/Shutterstock)
Anisha Hall Hoppe, DTI

Anisha Hall Hoppe, DTI

pon. 30 oktobar 2023

Sačuvaj

OSLO, Norveška: Bol od temporomandibularnog poremećaja (TMD) nesrazmerno više pogađa mlađe ljude nego odrasle, a do 28 % dece u svetu u nekom je trenutku prijavilo bol od TMD-a. Kako bi privukli više pozornosti na bol povezan s TMD-om, istražili raširenost bola u temporomandibularnom zglobu (TMZ) i licu i procenili oralnu funkciju kod adolescenata, istraživači u Oslu procenjivali su veliku grupu mladih pacijenata. Otkrili su da je kod pacijentkinja veća verovatnoća da će osetiti bol nego muški pacijenti, kao i da su iskusile više bola od svojih muških kolega.

Bol od TMD kod mnogih pacijenata se registriruje kao bol u zglobu ili licu, a stanje uzrokuje glavobolju i ograničava obim pokreta. Uzroci se klasificikuju kao ekstraartikularni ili intraartikularni. Miofascijalni bol je izvanzglobni faktor, a artritis, artroza i pomak diska spadaju u intraartikularnu kategoriju. TMD obično utiče na maksimalni kapacitet otvaranja usta i maksimalni incizalni otvor (MIO) i često je povezan sa depresijom, uzimanjem lekova protiv bolova i brojnim komorbidnim tegobama.

Istraživači su na temelju stomatoloških pregleda i prikupljenih anketnih odgovora od 957 adolescenata u tri dobne grupe — 14- godišnjaka, 16- godišnjaka i 18-godišnjaka — mogli proceniti gde su pacijenti osećali bol od TMD-a i stepen bola koji su osećali. Jači prijavljeni bol u licu ili vilici, veći bol pri otvaranju usta i žvakanju, intenzitet bola na vizuelnoj analognoj lestvici i bol pri palpaciji mišića masetera bili su u korelaciji s manjim MIO. Smanjeni MIO nije bio povezan sa drugim žvakaćim mišićima. Postojala je značajna pozitivna korelacija između muškog pola i MIO, uz MIO i bočno kretanje. Broj dana sa bolom i MIO-om pokazao je značajnu negativnu korelaciju, kao i prijavljeni bol lica ili vilice u posljednja tri meseca i MIO, bol pri otvaranju usta i MIO, bol pri žvakanju i MIO te intenzitet bola i MIO.

Zvukovi škljocanja TMZ-a prijavljeni su kod 47,1 % ispitanih adolescenata, a to se češće događalo kod 18-godišnjaka. Istraživači su sugerisali da asimptomatsko škljocanje TMZ-a možda zapravo i nije značajan dijagnostički kriterijum za TMD, iako je šum bio češći kada je bila prisutan bol.

Prijavljeno ograničenje maksimalnog kapaciteta otvaranja usta u proteklom mesecu bilo je veće kod žena (4,1 %) nego kod muškaraca (0,8 %). Bol u licu u poslednja tri meseca prijavilo je 47,0 % adolescenata, a žene su opet prijavile veću učestalost bola od 5, 3%, u poređenju sa samo 1,7 % muškaraca. To se značajno povećalo sa godinama. Što se tiče ostalih pridruženih bolova u poslednjih mesec dana, glavobolja je bila najdominantnija za 74,7 % kod svih pacijenata adolescenata i za 19,6 % žena, u poređenju sa 5,7 % muškaraca, ponovno u porastu sa godinama. Upotreba lekova protiv bolova bez recepta za ublažavanje povezanog bola prijavilo je 57 % pacijenata.

Starije adolescentkinje verojatnije su upotrebljavale lekove protiv bolova bez recepta i prijavile su ukupno više bola i slabiji osećaj lične dobrobiti. Što se tiče dobrobiti, 17,3 % žena i 11,6 % muškaraca prijavilo je smanjeni interes za aktivnosti ili manje radosti u obavljanju stvari. Izveštaji o dobrobiti generalno odražavaju stajališta slična onima opšte populacije, a istraživači su primetili da su njihovi nalazi u suprotnosti sa prethodnim istraživanjima koja ukazuju na značajno lošiji kvalitet života adolescenata s TMD.

Kada su upitani da ocene svoje opšte zdravstveno stanje, samo 3,2 % ispitanika reklo je da su lošeg ili vrlo lošeg zdravlja, a 56,9 % izjavilo je da je jako dobrog zdravlja. Uočeno je da opšte zdravstveno stanje ima negativnu korelaciju sa intenzitetom i trajanjem bola, bolom pri oralnoj funkciji, bolom lica, upotrebom lekova bez recepta i glavoboljama.

Istraživači se nadaju da će njihovo istraživanje pomoći stomatolozima, dentalnim higijeničarima i lekarima opšte prakse u ranoj identifikaciji i dijagnozi bola povezanog s TMDm i time sprečiti razvoj hroničnog bola koji potencijalno može smanjiti kvalitet života.

Ovo istraživanje pod nazivom “Temporomandibular pain and quality of life assessment in adolescents in a Norwegian cohort”  objavljeno je online u časopisu Clinical and Experimental Dental Research u maju 2023.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement