Dental Tribune Serbia & Montenegro
Upotreba dentalnog amalgama mogla bi se smanjiti nakon preporuka FDA da se njegova upotreba izbegava u određenim grupama pacijenata. (Fotografija: Pradit.Ph/Shutterstock)

FDA promenio stav o dentalnom amalgamu

By Jeremy Booth, Dental Tribune International
December 22, 2020

WHITE OAK, SAD: Američka uprava za hranu i lekove (FDA) ažurirala je smernice za upotrebu dentalnog amalgama u zubnim restauracijama. FDA je u septembru dala izjavu da treba izbegavati upotrebu dentalnog amalgama kad god je to moguće u određenim grupama kao što su trudnice, žena koje planiraju da zatrudne, kod dece i kod osoba sa određenim, već postojećim, neurološkim bolestima.

Upotreba dentalnog amalgama i dalje je široko rasprostranjena, iako se u brojnim zemljama postupno ukida ili zabranjuje. Do svoje posljednje objave, FDA je smatrala da su amalgamske restauracije sigurne za odrasle i decu stariju od šest godina.

Kao što je detaljno navedeno u izjavi iz septembra, novo stajalište FDA o dentalnom amalgamu je da njegova upotreba može povećati rizik od potencijalno štetnog delovanja na zdravlje određenih grupa pacijenata, pa se zato preporučuje da se, "kad god je to moguće i prikladno", izbegava njegova upotreba u tim grupama.

Te grupe su:

  • trudnice;
  • žene koje planiraju da zatrudne;
  • dojilje;
  • deca, posebno mlađa od šest godina
  • ljudi s postojećom neurološkom bolešću kao što su multipla skleroza, Alchajmerova i Parkinsonova bolest
  • osobe s oštećenom funkcijom bubrega
  • osobe sa (dokazanom) alergijom na živu ili druge sastojke dentalnog amalgama.

Kao što se ističe u časopisu Multiple Sclerosis News Today, FDA nije zabranila upotrebu dentalnog amalgama ili izričito izjavila da se ne sme upotrebljavati, ali je ažurirala svoje smernice i objavila novu informativnu brošuru o njegovoj upotrebi u zubnim restauracijama i uklanjanju iz zuba - FDA ne preporučuje uklanjanje ili zamenu amalgamskih ispuna koji su u dobrom stanju.

U brošuri agencije navedeno je da "istraživanja na osobama sa ispunima od dentalnog amalgamom ne pokazuju uverljive dokaze da amalgam ima štetne zdravstvene učinke u opštoj populaciji."

U međunarodnoj medicinskoj i naučnoj zajednici tvrdilo se da postoje dokazi o uzročno-posledičnoj vezi između upotrebe dentalnog amalgama i učestalosti neuroloških stanja poput multiple skleroze. Međunarodna akademija za oralnu medicinu i toksikologiju sastavila je sažetak istraživanja koja se odnose na izloženost živi i povezanosti sa puečestalosti multiple skleroze – sažetak možete pronaći na na web stranici akademije.

Dental Tribune International je u maju izvestio da je u SAD-u 2018. za dentalni amalgam utrošeno 4212 kilograma žive. Prema američkoj Agenciji za zaštitu okoline, to je činilo 46,8 % ukupne elementarne žive koja je upotrebljena u zemlji te godine.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International