DT News - Serbia & Montenegro - Studenti stomatologije kažu da bi veštačka inteligencija trebalo da bude uključena u nastavne planove i programe

Search Dental Tribune

Studenti stomatologije kažu da bi veštačka inteligencija trebalo da bude uključena u nastavne planove i programe

Studenti stomatologije u Indiji su izvestili da su većinu svog znanja o veštačkoj inteligenciji stekli iz društvenih medija. (Fotografija: Alexander Limbach/Shutterstock)
Anisha Hall Hoppe, DTI

Anisha Hall Hoppe, DTI

čet. 7 decembar 2023

Sačuvaj

LUCKNOW, Indija: Veštačka inteligencija (AI), tehnologija koja se brzo razvija, sve je relevantnija u različitim medicinskim oblastima, uključujući stomatologiju, za zadatke kao što su dijagnoza, planiranje lečenja i rukovanje podacima. Nova studija koja pokušava da razume kako AI percipiraju studenti stomatologije u Indiji, identifikovala je potencijalne prepreke za njegovu integraciju u stomatološku praksu. Dok je većina smatrala da je veštačka inteligencija u stomatologiji uzbudljiva i verovala je da će dovesti do velikog napretka, postojala su pomešana osećanja o tome da AI zameni stomatologe i njenoj ulozi kao definitivnog dijagnostičkog alata.

Deskriptivna unakrsna studija sprovedena je na osam nasumično odabranih stomatoloških fakulteta u Indiji, a učesnici su uključivali studente dodiplomskih i postdiplomskih studija stomatologije. Studija, koja je trajala od avgusta do oktobra 2022. godine, koristila je upitnik koji je uključivao i zatvorena i otvorena pitanja koja pokrivaju socio-demografske informacije, izvore znanja AI i percepcije obima i primene AI u stomatologiji. Od 937 ispitanika, većina su bile žene (67,7%), a studenti su činili 84,3% učesnika, dok je 15,7% bilo postdiplomaca. Studija je otkrila da su svest i osnovno znanje o veštačkoj inteligenciji u stomatologiji bili relativno visoki i među studentima i među postdiplomcima, 62,8% je razumelo principe rada veštačke inteligencije, ali je svest o njenim stomatološkim primenama podeljena. Primarni izvor informacija o veštačkoj inteligenciji za ove studente bili su društveni mediji (55,4%). Na osnovu ovog nalaza, istraživači su preporučili integraciju AI u trenutne nastavne planove i programe stomatologije kako bi se osiguralo da studenti stomatologije zaista primaju relevantne informacije zasnovane na dokazima. Prema studiji, iako su studenti videli AI kao značajan napredak u stomatologiji, nisu verovali da će zameniti stomatologe, uglavnom zbog senzornih i interpersonalnih aspekata stomatološke struke - iako je vrlo malo ispitanika reklo da veštačka inteligencija nije pogodna za pacijente ili da ima ograničenu budućnost. Zapravo, većina studenata stomatologije smatrala je AI uzbudljivom i videla je kao vredan alat za dijagnozu, prognozu i planiranje lečenja. Prepoznali su potencijal veštačke inteligencije u oblastima kao što su Rtg dijagnoza, dijagnoza lezija mekih tkiva, 3D pozicioniranje implantata i forenzička stomatologija.

Registrovane su takođe značajne prepreke za usvajanje veštačke inteligencije u stomatologiji, uključujući nedovoljnu obuku na stomatološkim fakultetima i nedostatak svesti i tehničkih resursa. Pored toga, primećena je zabrinutost oko isplativosti AI i njenog uključivanja u nastavni plan i program stomatologije.

Većina studenata se složila da se podacima koji se koriste u “mašinskom” učenju mora pažljivo rukovati kako bi se poštovali propisi o zaštiti podataka, obezbeđujući poverljivost podataka o pacijentima. Nalazi takođe sugerišu da kombinovanje podataka korišćenjem veštačke inteligencije zahteva saradnju među kliničarima, istraživačima, kreatorima politike i industrijom kako bi se maksimizirale koristi i smanjila šteta za pacijente.

Ograničenja ove studije uključuju njenu veličinu uzorka i metodologiju, što je moglo uticati na rezultate. Autori su preporučili da se buduća istraživanja fokusiraju na razvoj dijagnostičkih modela veće tačnosti i usmeravanje kreatora politike o integraciji veštačke inteligencije u stomatološko obrazovanje.

Studija pod nazivom “Attitude, perception and barriers of dental professionals towards artificial intelligence” objavljena je u izdanju časopisa Journal of Oral Biology and Craniofacial Research za septembar/oktobar 2023. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement