Dental Tribune Serbia & Montenegro

Švedski naučnici potvrdili vezu između parodontalnih i kardiovaskularnih oboljenja

By Dental Tribune International
January 22, 2020

MALMÖ, Švedska: Gubitak zuba, kao krajnji rezultat parodontalnog oboljenja, i do sad se povezivao sa povećanim rizikom od pojave kardiovaskularnih oboljena. Istraživanje koje su vodili švedski naučnici sa Univerziteta Malmö u okviru doktorske disertacije bavilo se povezanošći parodontitisa, kardiovaskularnih oboljenja i smrtnosti pacijenata. Rezultat ovog istraživanja pokazao je da parodontitis dovodi do povećanja rizika od pojave kardiovaskularnih oboljenja i povećanje smrtnosti kod starijih osoba i zato je ova disertacija značajna jer ističe važnost saradnje između stomatologa i drugih zdravstvenih radnika i neophodnost zajedničke brige o starijim osobama.

Ovo istraživanje je bilo pod vođstvom dr Viveka Valin Bengtson (Dr. Viveca Wallin Bengtsson),  sa Katedre za oralno zdravlje Fakulteta za zdravstvene nauke Univerziteta Kristianstad  iz Švedske, a istraživanje je deo Švedske nacionalne studije o starenju i brizi o starijim osobama (Swedish National Study on Aging and Care-SNAC).

Dr Valin Bengtson se u svojoj doktorskoj disertaciji bavila odnosom između ateroskleroze i parodontitisa, kao i time da li su kalcifikacije vidljive na Rtg u periodu od 13 godina u vezi sa srčanim udarom i drugim kardiovaskularnim oboljenjima.

Druga tema ovog istraživanja je bilo utvrđivanje da li su osobe koje imaju parodontitis u većem riziku od ishemičnog srčanog udara sa smrtnim ishodom u period praćenja od 17 godina. U svrhu utvrđivanja ovoga u istraživanje su u period od 17 godina bile uključene osobe od 60 i više godina koje žive u Karlskrona području, koje je jedini region u Švedskoj gde se u sprovođenju SNAC studije istovremeno radi i monitoring dentalnog statusa uz opšti zdravstveni monitoring.

Dr Valin Bengston je uz pomoć OPT snimaka analizirala nivo koštane materije oko zuba i prisustvo kalcifikacija, što je kako je izjavila “dosta jedinstvena studija jer mi je bilo omogućeno da pratim stanje pacijenata u tako dugačkom vremenskom perioduique”.

Rezultati njenog istraživanja pokazali su da je kod starijih osoba koje imaju parodontalno oboljenje mnogo veća šansa da psotoji kalcifikacija karotidne arterije. “Prema rezultatima mog istraživanja potpuo je jasno da su kod pacijenata sa parontitisom prisutnija kardiovaskularna oboljenja i da je kod njih mnogo veći rizik od smrtnosti od ovih oboljenja,” rekla je dr Valin Bengtson.

Pored toga ona je naglasila neophodnost toga da stomatolozi veoma pažljivo analiziraju OPT snimke pacijenata, jer upalni procesi koji se dešavaju kod parodontitisa mogu da dovedu do stvaranja depozita masti i naslaga na drugim arterijama u organizmu.

“Usna duplja je vitalni deo ljudskog tela i zato je veoma važno da stomatolozi imaju saradnju sa drugim zdravstvenim radnicima. Kada se putem Rtg snimka utvdi postojanje kalcifikacija treba o tome informisati pacijenta i uputiti ga na druga ispitivanja kod zdravstvenih radnika drugih specijalnosti i samo takva zajednička briga o pacijentima može da dovede do bolje preventive,” izjavila je dr Valin Bengtson.

Ova doktorska disertacija, pod nazivom Periodontitis, Carotid Calcifications and Future Cardiovascular Diseases in Older Individuals, objavljena je 2019.godine od strane Fakulteta za stomatologiju Univerziteta Malmö u Švedskoj.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International