Dental Tribune Serbia & Montenegro

FDI objavili viziju pružanja oralne zdravstvene zaštite do 2030.godine

By FDI World Dental Federation
February 17, 2021

ŽENEVA, Švajcarska: Već 120 godina Svetska stomatološka federacija FDI usredsredila je svoju misiju na cilj da poboljša oralno zdravlje širom sveta. U nedavno objavljenom izveštaju, pod nazivom Vision 2030: Pružanje optimalnog oralnog zdravlja za sve, organizacija je objavila kako planira da nastavi sa tim ciljem u budućnosti.

Ovaj izveštaj opisuje kako zajednica oralnog zdravlja može da se uhvati u koštac sa stvarnim i predviđenim promenama i trendovima transformacije u globalnom zdravstvenom okruženju i iskoristi mogućnosti da postane produktivni član zdravstvenog tima koji pruža negu usmerenu na čoveka. Glavna poruka FDI je da će do 2030. oralna zdravstvena zaštita biti osnažujuća, zasnovana na dokazima, integrisana i sveobuhvatna.

Obrazovanje je identifikovano kao temelj koji treba da bude jak da bi podržao sva tri stuba koji predstavljaju poželjne ciljeve. (Fotografija: FDI)

Izveštaj Vision 2030 takođe naglašava odgovornost pojedinaca profesionalaca oralne zdravstvene zaštite da održavaju odgovarajući nivo kompetencije tokom svog profesionalnog života i potrebu da preuzmu vodeću ulogu u zdravstvenoj zajednici i širem društvu.

Tri stuba, svaki sa svojim glavnim ciljem, predstavljaju strategiju obrazovanja koja će stvoriti reaktivnu i elastičnu profesiju sa znanjem i veštinama za vođenje sistemskih reformi. Prema FDI, obrazovanje i obuka u javnom zdravstvu omogućiće zdravstvenim radnicima da efikasnije doprinose prevenciji oralnih bolesti celom stanovništvu. Takođe će im omogućiti da igraju centralnu ulogu u rešavanju mogućih budućih hitnih slučajeva u javnom zdravstvu, sličnih sadašnjoj pandemiji COVID-19.

Nesumnjivo je da je izbijanje SARS-CoV-2 imalo veliki uticaj na pružanje usluga oralnog zdravlja ograničavanjem kontakta licem u lice sa pacijentima i obima nege koja se može bezbedno pružiti. Prema FDI, ovo je snažno podsećanje na neizvesni svet u kojem živimo i primer zašto naša profesija mora biti prilagodljiva i elastična. Ovaj izveštaj ima za cilj da usmeri napore u vezi sa politikom i zagovaranjem u narednoj deceniji, tako da se posebno ne fokusira na ovu pandemiju. Međutim, razmatra se šta se iz ove krize može naučiti i kako bi profesija trebalo da se razvija kako bi bila spremna za sledeći veliki zdravstveni izazov, ma kakav to bio.

Dalje, izveštaj prepoznaje da će postojati razlike u zemljama i regionu u izazovima oralnog zdravlja sa kojima se suočavaju, kao i razlike u zdravstvenim prioritetima i raspoloživim resursima. Dakle, ne može postojati jednoznačan pristup. Na pojedinim zemljama će biti da tumače preporuke u ovom izveštaju na osnovu sopstvenih okolnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International