Dental Tribune Serbia & Montenegro

Uputstva Svetske stomatološke federacije FDI za COVID-19

By FDI World Dental Feredation
June 15, 2020

ŽENEVA, Švajcarska: Epidemija SARS-CoV-2 prouzrokovala je značajne poremećaje u stomatološkoj struci širom sveta. Stručnjaci za oralno zdravlje, stomatološka udruženja i regulatorna tela su suočeni sa različitim izazovima u pružanju stomatološke nege i promociji oralnog zdravlja stanovništvu, istovremeno štiteći pacijente i stomatološku struku od zdravstvenih pretnji koje predstavlja SARS-CoV-2. Savet FDI Svetske stomatološke federacije objavio je saopštenje o stomatologiji i oralnom zdravlju tokom pandemije.

Kako se radi o novoj biološkoj pretnji, nedostaje znanja o njoj i alatima s kojima se može protiv nje boriti. Dokazi o tome kako se SARS-CoV-2 širi i inficiraju ljudi trenutno nedostaju, a mnoge javne zdravstvene odluke i preporuke zasnovane su na onome što se zna o sličnim virusima. Stoga postoji potreba da se neprekidno pregledavaju i ažuriraju preporuke. Zdravstvenim radnicima će možda trebati da ažuriraju i menjaju ponašanje u skladu sa dokazima kako se razvija situacija.

FDI savetuje poštovanje nacionalnih smernica i propisa

S obzirom na to, FDI je preporučila nekoliko ključnih principa stomatološke prakse i promocije oralnog zdravlja tokom trenutne pandemije:

  • Oralno zdravlje je osnovna komponenta celokupnog zdravlja i blagostanja, a oralna zdravstvena zaštita je suštinska javna zdravstvena usluga koja mora biti što je moguće šire dostupna ljudima. Vlasti bi trebale osigurati da propisi ne sprečavaju nepotrebno pristup oralnoj zdravstvenoj zaštiti i trebalo bi da uspostave mere za poboljšanje dostupnosti tamo gde je to izvedivo. Ove mere bi mogle da obuhvate uskuge telestomatoligije tj.stomatologije na daljjnu, klinike iza pružanje hitnih intervencija i inicijative za promociju oralnog zdravlja.
  • Stomatološki zdravstveni radnici i oralna zdravstvena zaštita treba da budu uključeni u sve diskusije i odluke koje se odnose na regulisanje i usmeravanje zdravstvene službe i zdravstvenih radnika tokom pandemije.
  • Tamo gde je to moguće i relevantno, vlasti treba da pruže odgovarajuću finansijsku i administrativnu podršku stomatolozima kao vlasnicima preduzeća i slobodnim profesionalcima i primene odgovarajuće fiskalne mere za smanjenje finansijskog opterećenja stomatoloških ordinacija i tako obezbede nastavak adekvatne nege za vreme i posle pandemije.
  • Svi propisi i uputstva za stomatološke zdravstvene radnike i oralnu zdravstvenu zaštitu treba da uzmu u obzir trenutnu javnozdravstvenu situaciju i potrebe zemlje, a ne samo pojedinačni rizik od infekcije lekara i pacijenata.
  • Stomatološki zdravstveni radnici moraju striktno poštovati sve nacionalne smernice i propise, uključujući one koji se odnose na ličnu zaštitnu opremu, postupke lečenja i postupke prilikom dolaska pacijenata.
  • Vlasti bi trebalo da obezbede jednostavan pristup Sredstvima za ličnu zaštitu po razumnoj ceni.
  • Osobe koje pružaju stomatoliške zdravstvene usluge imaju obavezu da pružaju hitnu pomoć kad god je to moguće i onako kako je dopušteno nacionalnim propisima.
  • Stručnjaci za oralno zdravstvo trebalo bi da iskoriste svaku priliku za komunikaciju i pojačavaju poruke prevencije oralnih bolesti da bi se smanjile potrebe za lečenjem, izbegle posete stomatologu i smanjili troškovi zdravstvene zaštite.
  • Vlasnici stomatoloških ordinacija odgovorni su za zaštitu zdravlja i dobrobiti svog osoblja i pacijenata.
  • Daljnja istraživanja SARS-CoV-2 i njegovog prenosa, uključujući specifična razmatranja za stomatološku praksu, su neophodna za omogućavanje davanja odgovarajućih uputstava.

Biblioteka resursa FDI COVID-19 nudi dodatne informacije o ovoj temi https://www.fdiworlddental.org/fdi-covid-19-resource-library.

FDI Svetski Dentalni fond za razvoj prihvata prijave sa fokusom na odgovor na COVID-19

Pored toga, direktni strani ulagači prihvatali su prijave za Svetski fond za razvoj stomatologije (WDDF) do 15. juna 2020. Smernice za prijavu uključivale su projekte koji su usredotočeni na odgovor na COVID-19.. Fond podržava inicijative kojima se promoviše i poboljšava oralno zdravlje i sprečavaju oralne bolesti u područjima sa ograničenim prihodima koja imaju potrebe za uslugama oralnog zdravlja. Finansiranje iz WDDF-a dostupno je i nečlanicama FDI. Da bi se kvalifikovali za finansiranje, aplikanti koji nisu članovi moraju da sadrže pismo o odobrenju redovnog ili pridruženog nacionalnog stomatološkog udruženja člana FDI. Prethodni podnosioci prijava su bili ministarstva zdravlja, nacionalna stomatološka udruženja, nevladine organizacije, bolnice i univerziteti. FDI traži projekte koji su osmišljeni kako bi pomogli pojedincima i zajednicama sa demonstriranim potrebama oralnog zdravlja.

WDDF podržava inovativne projekte prevencije oralnih bolesti i programe olakšanja pristupa oralnoj zdravstvenoj zaštiti za zajednice u nepovoljnom finansijskom položaju širom sveta. Fond podržava projekte koji u različitim okruženjima pozitivno utiču na oralno zdravlje. Više informacija o šemi, uputstva o tome kako se prijaviti i detalji o tekućim projektima WDDF možete pronaći na sajtu FDI https://www.fdiworlddental.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International