Da li postoji alternativa sistemskoj antibiotskoj terapiji?

Search Dental Tribune

Da li postoji alternativa sistemskoj antibiotskoj terapiji?

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Doc. dr Iva Milinković, Beograd

By Doc. dr Iva Milinković, Beograd

pet. 10 januar 2020

save

Zbog izuzetno velike zastupljenosti u populaciji, blagovremena terapija i kontrola oboljenja od ključnog su značaja za opstanak zuba. Terapija oboljenja parodoncijuma uključuje, pre svega, nehiruršku, a ponekad i hiruršku terapiju koje, prema protokolima savremene literature, najčešće podrazumevaju sistemsku primenu antibiotika kao dopunu mehaničkoj terapiji, a u cilju obeskličavanja usne duplje.

S druge strane, dentalni implantati nalaze široku primenu u savremenoj stomatološkoj praksi u cilju zamene izgubljenih zuba. S obzirom na porast broja ugrađenih implantata kao i na, sada već višedecenijski, period njihove primene, proporcionalno raste i broj komplikacija. Terapija za cilj ima sanaciju inflamacije i spašavanje samih implantata. Terapijske mere koje se u tu svrhu preduzimaju podrazumevaju mehaničke mere za dekontaminaciju površine implantata, aplikaciju različitih hemioterapeutika, uz, često, sistemsku antibiotsku terapiju.

S obzirom na kontraindikacije koje sistemska primena antibiotika nosi, a koje se pre svega odnose na toksičnost, povećanje rezistencije mikroorganizama i nedovoljno “ciljano” polje delovanja kada je reč o usnoj duplji, postavlja se pitanje da li postoji alternativa sistemskoj antibiotskoj terapiji.

Od nedavno na tržišu je dostupan specifičan preparat koji predstavlja lokalni antibiotik na bazi penicilina s produženim dejstvom, u kombinaciji s beta-laktamazom koja dodatno oštećuje ćelijski zid mikroorganizama. Preparat se dobija mešanjem praha i tečne komponente, a, kada se aplikuje u usnoj duplji, formira tanak film koji svoju aktivnost ispoljava u narednih 7 do 10 dana. Indikacije za primenu ovog preparata su brojne, od dopunske terapije u nehirurškoj i hirurškoj terapiji parodontitisa, preko nehirurške i hirurške terapije komplikacija oko dentalnih implantata (periimplantnih mukozitisa I periimplantitisa), održavanja parodontoloških i implantoloških pacijenata, do poboljšanja zarastanja hirurških rana ili dopunske terapije različitih inflamatornih procesa u usnoj duplji.

Preparat se ne preporučuje pacijentima alergičnim na penicillin i cefalosporine.

Prikaz pacijenta

Pacijent starosti 29 godina, s agresivnom formom parodontitisa. Pacijent je u trajanju od 2 godine lečen nehirurškom, a zatim i hirurškom terapijom oboljenja parodoncijuma uz primenu preparata GelCide. Nakon 2 godine, pacijent je protetski rehabilitovan fiksnim protetskim radom.

O autoru

Iva Milinković je docent na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Diplomirala je u ovoj instituciji 2006.godine. Doktorsku disertaciju odbranila je 2011. na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. 2012.godine provela je, kao stipendista Internacionalne Fondacije za Implantologiju (ITI), godinu dana u Eastman bolnici u Rimu, pod mentorstvom dr Luke Kordara, usavršavajući se iz oblasti parodontologije, augmentacionih procedura i oralne implantologije. 2014. godine postaje specijalista parodontologije i oralne medicine. Dr Milinković je član Kongresnog komiteta i Komiteta mladih Evropske Asocijacije za Oseointegraciju (EAO). Od 2019. godine, član je uređivačkog odbora časopisa International Journal of Prosthetic Dentistry. Dr Milinković je član Evropske Federacije za Parodontologiju (EFP), EAO i ITI. Do sada je više puta publikovala u časopisima na SCI listi, aktivno učestvovala na skoro svim međunarodnim godišnjim konferencijama iz oblasti parodontologije i implantologije, koautor je Praktikuma iz Parodontologije.

advertisement