Dental Tribune Serbia & Montenegro

Da li postoji alternativa sistemskoj antibiotskoj terapiji?

By Doc. dr Iva Milinković, Beograd
January 10, 2020

Zbog izuzetno velike zastupljenosti u populaciji, blagovremena terapija i kontrola oboljenja od ključnog su značaja za opstanak zuba. Terapija oboljenja parodoncijuma uključuje, pre svega, nehiruršku, a ponekad i hiruršku terapiju koje, prema protokolima savremene literature, najčešće podrazumevaju sistemsku primenu antibiotika kao dopunu mehaničkoj terapiji, a u cilju obeskličavanja usne duplje.

S druge strane, dentalni implantati nalaze široku primenu u savremenoj stomatološkoj praksi u cilju zamene izgubljenih zuba. S obzirom na porast broja ugrađenih implantata kao i na, sada već višedecenijski, period njihove primene, proporcionalno raste i broj komplikacija. Terapija za cilj ima sanaciju inflamacije i spašavanje samih implantata. Terapijske mere koje se u tu svrhu preduzimaju podrazumevaju mehaničke mere za dekontaminaciju površine implantata, aplikaciju različitih hemioterapeutika, uz, često, sistemsku antibiotsku terapiju.

S obzirom na kontraindikacije koje sistemska primena antibiotika nosi, a koje se pre svega odnose na toksičnost, povećanje rezistencije mikroorganizama i nedovoljno “ciljano” polje delovanja kada je reč o usnoj duplji, postavlja se pitanje da li postoji alternativa sistemskoj antibiotskoj terapiji.

Od nedavno na tržišu je dostupan specifičan preparat koji predstavlja lokalni antibiotik na bazi penicilina s produženim dejstvom, u kombinaciji s beta-laktamazom koja dodatno oštećuje ćelijski zid mikroorganizama. Preparat se dobija mešanjem praha i tečne komponente, a, kada se aplikuje u usnoj duplji, formira tanak film koji svoju aktivnost ispoljava u narednih 7 do 10 dana. Indikacije za primenu ovog preparata su brojne, od dopunske terapije u nehirurškoj i hirurškoj terapiji parodontitisa, preko nehirurške i hirurške terapije komplikacija oko dentalnih implantata (periimplantnih mukozitisa I periimplantitisa), održavanja parodontoloških i implantoloških pacijenata, do poboljšanja zarastanja hirurških rana ili dopunske terapije različitih inflamatornih procesa u usnoj duplji.

Preparat se ne preporučuje pacijentima alergičnim na penicillin i cefalosporine.

Prikaz pacijenta

Pacijent starosti 29 godina, s agresivnom formom parodontitisa. Pacijent je u trajanju od 2 godine lečen nehirurškom, a zatim i hirurškom terapijom oboljenja parodoncijuma uz primenu preparata GelCide. Nakon 2 godine, pacijent je protetski rehabilitovan fiksnim protetskim radom.

O autoru

Iva Milinković je docent na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Diplomirala je u ovoj instituciji 2006.godine. Doktorsku disertaciju odbranila je 2011. na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. 2012.godine provela je, kao stipendista Internacionalne Fondacije za Implantologiju (ITI), godinu dana u Eastman bolnici u Rimu, pod mentorstvom dr Luke Kordara, usavršavajući se iz oblasti parodontologije, augmentacionih procedura i oralne implantologije. 2014. godine postaje specijalista parodontologije i oralne medicine. Dr Milinković je član Kongresnog komiteta i Komiteta mladih Evropske Asocijacije za Oseointegraciju (EAO). Od 2019. godine, član je uređivačkog odbora časopisa International Journal of Prosthetic Dentistry. Dr Milinković je član Evropske Federacije za Parodontologiju (EFP), EAO i ITI. Do sada je više puta publikovala u časopisima na SCI listi, aktivno učestvovala na skoro svim međunarodnim godišnjim konferencijama iz oblasti parodontologije i implantologije, koautor je Praktikuma iz Parodontologije.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International